Condicións de uso de PassCOVID.gal

Ao descargar e usar a aplicación móbil PassCOVID. gal manifestas que liches e aceptas estas condicións de uso e a política de privacidade.

Compártao :

Compartir

1.Descripción de PassCOVID.gal

A Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Sergas) (en diante, o “Titular”) é a titular da aplicación móbil PassCOVID. gal (en diante, a “Aplicación”) e é a responsable do tratamento de datos. A Aplicación ten por obxecto servir de instrumento de apoio a través das súas diferentes funcionalidades, na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

2.Alta como USUARIO e uso de PassCOVID

A utilización da Aplicación é gratuíta, libre e voluntaria, atribúe á persoa interesada a condición de usuaria da mesma e supón a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nas presentes Condicións de uso na versión publicada no momento no que a persoa usuaria acceda a estas.

O titular da App, a Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Sergas).(en diante, o titular) resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso á mesma en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a aqueles usuarios que incumpran as presentes disposicións sen dereito a recibir compensación de ningún tipo e sen prexuízo das correspondentes accións legais ás que o titular puidese ter dereito. Igualmente se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións dos servizos e información contida na App ou na configuración e presentación desta. Con obxecto de manter actualizada a información publicada, os contidos da mesma poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento. Neste contexto, o titular da App declina calquera responsabilidade os posibles danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da App e dos seus servizos.

O rexistro da persoa usuaria na App poderá facerse mediante o Sistema Chave365 (identidade verificada) ou sen identificación previa, isto é, de forma anónima. A elección dun ou outro sistema determinará as funcionalidades e o tipo de información que recibirá a persoa usuaria, de tal forma que o rexistro sen identificación previa non permitirá á persoa usuaria: obter información sobre a súa situación de risco transmisor que supón para os demais; facilitar a identificación dos contactos estreitos e recentes no caso de que esta fose declarada como caso COVID-19 nin utilizar a App como soporte dixital para o almacenamento de documentación individual.

Unicamente poderán ser usuarias da App con identidade verificada as persoas maiores de idade. As persoas menores de idade e maiores de 16 anos poderán usar a aplicación sen identificación previa. En caso de dúbida sobre a idade da persoa usuaria o responsable poderá verificar este dato a través de calquera medio válido en Dereito.

A Persoa usuaria comprométese a achegar información veraz e a mantela actualizada, prohibíndose expresamente proporcionar información persoal falsa na App, crear unha identidade de usuario falsa ou suplantar a personalidade dun terceiro.

3.Seguridade e privacidade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

Os datos persoais serán tratados conforme ao establecido na Política de Privacidade da Aplicación, cuxo contido íntegro pódese consultar na propia Aplicación.

Toda a información recollerase con fins de interese público no ámbito da saúde pública, e #ante a situación de crise sanitaria, a fin de protexer e salvagardar un interese esencial para a vida das persoas, nos termos descritos na política de privacidade.

4.Propiedade intelectual e industrial

A Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Sergas) é a propietaria e titular de todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual relativos á Aplicación PassCOVID. gal para dispositivos móbiles.

Os textos, deseños, imaxes, bases de datos, logos, estrutura, marcas e demais elementos da Aplicación están protexidos polas leis e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial. Calquera reprodución, transmisión, adaptación, tradución, modificación, comunicación ao público, ou calquera outra explotación de todo ou parte do contido deste sitio, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos salvo autorización previa por escrito do seu correspondente Titular ou suxeición, de tales contidos, a licenzas Creative Commons, nese caso estarán permitidos os usos que amparen estas licenzas segundo a modalidade de licenza aplicable en cada caso. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que correspondan.

Neste sentido, outórgase á Persoa usuaria unicamente unha licenza limitada, temporal, non exclusiva e revocable para que poida utilizar, descargar e/ou instalar PassCOVID. gal nos seus dispositivos, conforme ao previsto nestas condicións e para os usos previstos. En todo caso, o Titular resérvase os dereitos non expresamente outorgados á Persoa usuaria en virtude das presentes condicións.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera Persoa usuaria ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na Aplicación, deberá notificar dita circunstancia, por escrito, ao Titular.

5.Responsabilidade e obrigacións do Titular e da Persoa usuaria

A Aplicación ofrécese dedicando os mellores esforzos, pero a súa calidade e dispoñibilidade poden verse afectadas por múltiples factores alleos ao Titular como son, entre outros, a localización xeográfica da Persoa usuaria, limitacións ou restricións das redes de terceiros operadores ou a compatibilidade do dispositivo e sistema operativo utilizado pola Persoa usuaria. Igualmente, as Persoas usuarias aceptan que o servizo poida verse interrompido cando sexa necesario por labores de mantemento.

O Titular non será responsable dos problemas de acceso ou dispoñibilidade da Aplicación e/ou os seus servizos, nin dos prexuízos que se puidesen causar por iso, cando estes procedan de factores alleos ao seu ámbito de control. Do mesmo xeito, o Titular non se fai responsable dos fallos, incompatibilidades e/ou danos dos teus terminais ou dispositivos que, no seu caso, puidésense derivar da descarga e/ou uso da Aplicación.

Igualmente, o Titular non garante nin se fai responsable, en ningún caso nin circunstancia, dos seguintes feitos e contidos, nin de calquera danos e prexuízos que puidesen, no seu caso, derivarse dos mesmos:

  • Actualización, exactitude, exhaustividad, pertinencia, actualidade e fiabilidade dos seus contidos, calquera que sexa a causa e as dificultades ou problemas técnicos ou doutra natureza nos que teñan a súa orixe devanditos feitos.
  • A calidade, titularidade, lexitimidade, adecuación ou pertinencia dos materiais, e demais contidos.

Como Persoa usuaria da Aplicación obrígasche a:

  • Custodiar as credenciais de usuario con dilixencia, impedindo o acceso de terceiras persoas non autorizadas aos mesmos e por tanto asegurando a súa confidencialidade.
  • Notificar ao Titular con carácter inmediato calquera indicio da existencia dunha violación na seguridade na Aplicación, de usos inapropiados ou prohibidos dos servizos prestados desde a mesma, ou de fallos de seguridade de calquera índole.
  • Facer bo uso dos contidos, información e servizos prestados desde ou a través da Aplicación, conforme á lei, a boa fe e aos bos costumes xeralmente aceptadas, comprometéndose expresamente a:
  • Absterse de realizar prácticas ou usos dos servizos con fins ilícitos, fraudulentos, lesivos de dereitos ou intereses do Titular ou de terceiros, infractores das normas contidas no presente documento.
  • Absterse de realizar calquera tipo de acción que puidese inutilizar, sobrecargar ou danar sistemas, equipos ou servizos da Aplicación ou accesibles directa ou indirectamente a través desta.
  • Respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Titular e de terceiros sobre os contidos, información e servizos prestados desde ou a través da Aplicación, absténdose con carácter xeral de copiar, distribuír, reproducir ou comunicar en forma algunha os mesmos a terceiros, de non mediar autorización expresa e por escrito do Titular ou dos titulares dos devanditos dereitos.
  • Non proporcionar información persoal falsa na Aplicación, sendo o único responsable da comunicación real e veraz dos seus datos persoais.
  • Non crear unha conta falsa, nin suplantar a personalidade dun terceiro sen a súa autorización.

‍Como Persoa usuaria da Aplicación, ti es a única responsable do uso que decidas realizar dos servizos de PassCOVID. gal. O incumprimento das túas obrigacións como Persoa usuaria poderá implicar a baixa inmediata da Aplicación e/ou os seus servizos; todo iso sen dereito a recibir compensación de ningún tipo, e sen prexuízo das correspondentes accións legais a que por parte do Titular houber lugar.

O Titular non será responsable en ningún caso da utilización indebida da Aplicación e dos seus contidos, sendo a Persoa usuaria a única responsable polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun mal uso destes ou da infracción do disposto nas presentes condicións en que poida incorrer. A Persoa usuaria comprométese a manter indemne ao Titular fronte ás reclamacións ou sancións que puidese recibir de terceiros, xa sexan particulares ou entidades públicas ou privadas, por razón das devanditas infraccións, así como fronte aos danos e prexuízos de todo tipo que poida sufrir como consecuencia das mesmas.

En calquera caso, o Titular resérvase o dereito de, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificar ou eliminar o contido, estrutura, deseño, servizos e condicións de acceso e/ou uso deste sitio, sempre que o estime oportuno, sempre que devandito cambio non afecte os principios e dereitos de protección de datos, así como o dereito interpretar as presentes condicións, en cantas cuestións puidese expor a súa aplicación.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, distribución, transmisión, adaptación ou modificación, por calquera medio e en calquera forma, dos contidos de PassCOVID. gal (textos, deseños, gráficos, informacións, bases de datos, arquivos de son e/ou imaxe, logos e demais elementos destes sitios), salvo autorización previa dos seus lexítimos titulares ou cando así resulte permitido pola licenza Creative Commons que no seu caso sexa aplicable aos contidos ou pola normativa vixente aplicable.

A enumeración anterior ten mero carácter enunciativo e non é, en ningún caso, exclusivo nin excluínte en ningún dos seus puntos. En todos os supostos, o Titular exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados directa ou indirectamente dos mesmos e de calquera outros non especificados de análogas características.

6.Ligazóns e hiperenlaces

PassCOVID. gal pode incluír dentro das súas contidas ligazóns con sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros co obxecto de facilitar o acceso a información e servizos dispoñibles a través de Internet.

O Titular non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos da Aplicación e contidos situados fóra dos mesmos ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio, exceptuando aquelas responsabilidades establecidas na normativa de protección de datos. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre o Titular e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen, nin garantía algunha do Titular polo correcto funcionamento dos sitios ou contidos enlazados.

Neste sentido a Persoa usuaria obrígase a poñer a máxima dilixencia e prudencia no caso de acceder ou usar contidos ou servizos dos sitios aos que acceda en virtude das mencionadas ligazóns.

Non se admite a reprodución de páxinas de PassCOVID. gal mediante hiperenlace desde outra aplicación ou páxina web, permitíndose exclusivamente o acceso aos mesmos.

En ningún caso poderase dar a entender que o Titular autoriza o hiperenlace ou que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ou contidos ofrecidos pola web desde a que se produce o hiperenlace.

Non se poderán realizar manifestacións ou referencias falsas, incorrectas ou inexactas sobre as páxinas e servizos do Titular.

Prohíbese explicitamente a creación de calquera tipo de navegador, programa, browser ou border environment sobre as páxinas de PassCOVID. gal. Non se poderán incluír contidos contrarios aos dereitos de terceiros, nin contrarios á moral e os bos costumes aceptados, nin contidos ou informacións ilícitas, na aplicación ou páxina web desde a que se estableza o hiperenlace.

A existencia dun hiperenlace entre unha aplicación ou páxina web e PassCOVID. gal non implica a existencia de relacións entre o Titular e o propietario desa páxina ou aplicación, nin a aceptación e aprobación dos seus contidos e servizos.

7.Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba á Aplicación, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso da Aplicación, os xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.

8.Información corporativa e contacto

Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, Rúa de San Caetano, s/n, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña